top of page
Blaauw Broodjes Rotterdam

Algemene voorwaarden

Blaauw broodjes
definities

1. Blaauw Broodjes: Blaauw Zelfbediening VOF, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 24162653.

2. Klant: degene met wie Blaauw Broodjes een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Blaauw Broodjes en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens Blaauw Broodjes. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 
Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Blaauw Broodjes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Een aanbod of offerte is maximaal 10 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Blaauw Broodjes zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Blaauw Broodjes slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

3. Reclameposities (scherm, digitaal, fysiek) worden aangegaan conform gestelde termijn (offerte) en automatisch verlengd met 1 maand. De opzegtermijn is 1 maand. 

 
prijzen

1. Alle prijzen die Blaauw Broodjes hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen op die Blaauw Broodjes hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Blaauw Broodjes te allen tijde wijzigen. 

3. Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Blaauw broodjes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoel in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 
Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Blaauw Broodjes betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. 

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Blaauw broodjes de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

3. Blaauw Broodjes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

 
gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen binnen de overeengekomen termijn, dan is Blaauw Broodjes gerechtigd aan renten van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Blaauw Broodjes. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Blaauw Broodjes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Blaauw Broodjes op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Blaauw Broodjes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Blaauw Broodjes te betalen. 

 
recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Blaauw Broodjes gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2. Blaauw Broodjes roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Blaauw Broodjes, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de klant. 

 
Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

annulering door klant

1. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is klant verplicht 25% van de totaalprijs te betalen. 

2. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is klant verplicht 50% van de totaalprijs te betalen. 

3. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is klant verplicht 100% van de totaalprijs te betalen. 

4. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch gebeuren en is geldig nadat Blaauw Broodjes de annulering heeft bevestigd. 

 

deelannulering door klant

Bij vermindering van meer dan 10% van de ordergrootte zijn de annuleringsbepalingen van 'annulering door klant' van toepassing. 

 
Retentierecht

1. Blaauw Broodjes kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Blaauw Broodjes heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Blaauw Broodjes. 

3. Blaauw Broodjes is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Blaauw Broodjes te verrekenen met een vordering op Blaauw Broodjes. 

 
Levering

1. Levering vindt plaats bij Blaauw Broodjes, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Blaauw Broodjes het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Blaauw Broodjes kan tegenwerpen. 

 
Levertijd

1. De door Blaauw Broodjes opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Blaauw Broodjes door Blaauw Broodjes schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan den klant. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Blaauw Broodjes niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 
feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 
transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets ander hebben afgesproken. 

 
Vrijwaring

De klant vrijwaart Blaauw Broodjes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Blaauw Broodjes geleverde producten en/of diensten. 

 
klachten

1. De klant dient een door Blaauw Broodjes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Blaauw Broodjes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 uur na levering/constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Blaauw Broodjes in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan de te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden/leveringen, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Blaauw Broodjes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 
ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar de maken aan Blaauw Broodjes. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Blaauw Broodjes ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 
Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als Blaauw Broodjes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van het hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Blaauw Broodjes verschuldigd zijn. 

 
Aansprakelijkheid Blaauw Broodjes

1. Blaauw Broodjes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Blaauw Broodjes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Blaauw Broodjes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Indien Blaauw Broodjes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in brochures zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 
vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Blaauw Broodjes vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Blaauw Broodjes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Blaauw Broodjes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Blaauw Broodjes in verzuim is. 

3. Blaauw Broodjes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Blaauw Broodjes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 
overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Blaauw Broodjes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Blaauw Broodjes kan worden toegerekend in een van de wil van Blaauw Broodjes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Blaauw Broodjes kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Blaauw Broodjes 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Blaauw Broodjes er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Blaauw Broodjes is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 
Wijziging algemene voorwaarden

1. Blaauw Broodjes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Blaauw Broodjes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijzing van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 
Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Blaauw Broodjes. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Blaauw Broodjes bij het opstellen van de voorwaarden voor ogen had. 

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Blaauw Broodjes gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 1 september 2018.

bottom of page